Zásady ochrany osobních údajů

Správce:

Správcem Vašich osobních údajů je:

Společnost: r-vehicles.eu, s.r.o.

IČO: 07886489

Sídlo: Československé armády 282/15, 500 03 Hradec Králové zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43351.

Kontaktní osoba: Jan Majurník, e-mail: info@r-vehicles.eu

 

(dále jen „Prodejce“),

která Vaše osobní údaje shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Prodejce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ani tuto funkci nejmenoval dobrovolně. Prodejce Vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči Prodejci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Prodejcem během Vašeho používání webových stránek Prodejce (dále jen „Webové stránky“) a dále na základě plnění smlouvy mezi Vámi a Prodejcem či na základě právní povinnosti, oprávněného zájmu Prodejce nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Webových stránek nebo například při koupi motorových vozidel či zajišťování jejich servisu.

 

Subjekt údajů:

Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.  

 

Účely zpracovávání:

Vaše osobní údaje mohou být Prodejcem zpracovávány zejména pro tyto účely:

Plnění smluvního vztahu (například při uzavření kupní či servisní smlouvy).

Správa uživatelských účtů subjektu údajů (například při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na Webových stránkách).

Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (Prodejce může zasílat obch. sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím pošty, e-mailu, SMS nebo telefonního hovoru).

Vyřízení Vašeho požadavku jakožto komunikace související s poptávkou námi nabízených zboží a služeb.

Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy).

Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Prodejce plní, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci).

 

 

Zpracovávané osobní údaje:

Prodejce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získalo:

ÚDAJE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Jméno a příjmení Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností
Kontaktní adresa Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností 
E-mail Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností
Telefonní číslo Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností
Číslo účtu Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely
IČO, DIČ Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností
VIN a další informace o motorovém vozidle Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Plnění ostatních zákonných povinností

 

Osobní údaje jsou Prodejcem zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází v případech, kdy byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení; v těchto případech může docházet rovněž k profilování.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování správcem jsou: Identifikační údaje, kontaktní údaje, transakční údaje.                           

 

Příjemci osobních údajů:

Prodejcem jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

Doba uchování osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Prodejce povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

DOBA UCHOVÁNÍ

Plnění smluvního vztahu

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

 Správa uživatelských účtů subjektu údajů

po dobu trvání příslušného uživatelského účtu

Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb

po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou

Účetní a daňové účely

po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

Plnění ostatních zákonných povinností

maximálně po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

 


Zdroje osobních údajů:

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od Vás obdrželi nebo je získali při komunikaci s Vámi na základě Vašeho zájmu o námi poskytované zboží a služby, nebo na základě obecně závazných právních předpisů.

Konkrétně získáváme osobní údaje jedním z těchto způsobu: prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem); telefonicky; písemnou komunikací doručenou poskytovatelem poštovních služeb na adresu našeho sídla; osobně v našem sídle, prostřednictvím našeho kontaktního formuláře umístěného na Webových stránkách.

Nevyhledáváme a nezpracováváme o Vás osobní údaje z veřejných zdrojů.

 

Použití Cookies:

Při používání našich Webových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. Podrobné informace o cookies a dalších technologiích sledování používaných na našich Webových stránkách nalézt ZDE. V těchto informacích o souborech cookies naleznete informace o tom, jak soubory cookies a technologie sledování odmítnout.

 

Předávání údajů do třetích zemí:

Správce sděluje, že nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí. 

 

Práva subjektu údajů:

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Prodejce zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Prodejce oprávněn za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.

Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás Prodejce zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Prodejce opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

Právo požadovat vysvětlení: pokud máte podezření, že Prodejce zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po Prodejci požadovat vysvětlení.

Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Prodejce vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to Prodejci ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Prodejci požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Prodejce Vaše osobní údaje předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, Prodejce nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Prodejce. V případě, že Prodejce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla Prodejce nebo e-mailem na info@r-vehicles.eu. Prodejce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 11. 2020.


Soubory ke stažení

 
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 
Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
 
Žádost o omezení zpracování osobních údajů
 
Žádost o opravu osobních údajů
 
Žádost o přenositelnost osobních údajů
 
Žádost o přístup k osobním údajům
 
Žádost o výmaz osobních údajů