Všeobecné obchodní podmínky

společnosti

r-vehicles.eu s.r.o.

 

IČO 07886489, se sídlem Československé armády 282/15, 500 03 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43351

(dále jen „Prodávající“)

 

 

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Prodávající (tj. r-vehicles.eu s.r.o., IČO 07886489, se sídlem Československé armády 282/15, 500 03 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43351) se v rámci svého předmětu podnikání zabývá zejména prodejem a servisem motorových vozidel a jejich komponent včetně činností souvisejících.

 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) mají povahu obecné části kupní smlouvy a společně s její zvláštní částí dle odst. 1.3 VOP tvoří kupní smlouvu ve smyslu § 1724 a souvisejících ve spojení s § 2079 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném (dále jen „OZ“), jejímž předmětem je koupě Vozidla dle odst. 1.5 VOP, a která je uzavřena mezi Prodávajícím dle odst. 1.1 VOP a Kupujícím dle odst. 1.4 VOP. VOP jsou pro obě smluvní strany závazné až platným uzavřením kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Do té doby však, počínaje prvním právním jednáním Prodávajícího směřujícím k uzavření smlouvy, jsou pro Prodávajícího i pro zájemce o koupi Vozidla, resp. budoucího Kupujícího VOP podpůrné a jednání určující. Za účelem usnadnění přístupu zájemce o koupi Vozidla resp. budoucího Kupujícího k obsahu VOP je jejich text v platném znění viditelně na webových stránkách Prodávajícího dostupných z: redux-vehicles.eu.

 3. Zvláštní částí kupní smlouvy se rozumí ta část kupní smlouvy sjednávající individuální podmínky jednotlivého konkrétního obchodního případu vázané k určitému Kupujícímu dle odst. 1.4 VOP a určitému Vozidlu dle odst. 1.5 VOP. Přitom platí, že případná odchylná ujednání ve zvláštní části kupní smlouvy mají přednost před zněním VOP. Zvláštní část kupní smlouvy ve spojení s VOP tvoří kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“).

 4. Kupujícím se pro účely Smlouvy rozumí právnická nebo fyzická osoba ve smyslu § 18 OZ, je-li uvedena ve Smlouvě jako kupující (dále jen jako „Kupující“ nebo též „smluvní strana“). Je-li Kupující při právních jednáních o uzavření Smlouvy či v souvislosti s ním zastupován zmocněncem, je zmocněnec Kupujícího povinen prokázat se před takovým jednáním plnou mocí udělenou Kupujícím s jeho úředně ověřeným podpisem osvědčující platné oprávnění jednat jeho jménem ve věci uzavření smlouvy. Zastupování Kupujícího advokátem se řídí zvláštním zákonem.

 5. Vozidlem se pro účely Smlouvy rozumí konkrétní silniční motorové nebo jiné vozidlo z nabídky Prodávajícího srozumitelně individualizované ve Smlouvě, resp. v její zvláštní části (tj. uvedení druhu, typu, výrobce, VIN, barva apod.), a to včetně jeho součástí a příslušenství tak, jak stojí a leží.

 6. Odevzdáním Vozidla se pro účely Smlouvy rozumí jeho protokolární předání Prodávajícím a převzetí Kupujícím v místě plnění na adrese Radíkovice 19, Radíkovice, 503 27, zpravidla v pracovní době Prodávajícího, a to včetně klíčů či obdobné instrumentace a předepsané nebo smluvní dokumentace.Článek II.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 2. Uzavřením Smlouvy Kupující souhlasí s těmito VOP a prohlašuje, že měl možnost se s těmito VOP seznámit před uzavřením Smlouvy.

 3. Předmětem Smlouvy je koupě Vozidla z dispozice Prodávajícího do vlastnictví Kupujícího za podmínek ve Smlouvě dále upravených.

 4. Prodávající za takových podmínek Vozidlo Kupujícímu odevzdává a převádí na Kupujícího vlastnické právo k Vozidlu. Kupující za podmínek uvedených Smlouvou Vozidlo od Prodávajícího kupuje a přijímá je do svého vlastnictví.Článek III.

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. Není-li písemně sjednáno jinak, kupní cenou se rozumí cena Vozidla včetně výbavy a všech doplňků výslovně uvedené v písemném vyhotovení Smlouvy.

 2. Kupní cena bude Prodávajícím vyúčtována formou zálohy (ve výši nejméně 80 % z celkové ceny při objednávce nového vozidla do výroby) a doplatku. Součet zálohy a doplatku se rovná kupní ceně včetně DPH. Na zálohu i na doplatek bude vystavena samostatný daňový doklad.

 3. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu zálohu v dohodnuté výši s ohledem na typ Vozidla a jeho výbavu na základě vystaveného daňového dokladu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy. V případě neuhrazení zálohy se jedná o podstatné porušení Smlouvy ze strany Kupujícího a Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 4. Nejpozději v den předání Vozidla při podpisu předávacího protokolu uhradí Kupující doplatek (zbývající část kupní ceny Vozidla) Prodávajícímu, a to na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím, přičemž uhrazení doplatku může proběhnout v hotovosti nebo bankovním převodem.

 5. Bezhotovostní platba se považuje za řádně provedenou a placená částka se považuje za řádně uhrazenou až v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

 6. Kupující je povinen zaplatit zálohu a doplatek Prodávajícímu bezhotovostním převodem, jsou-li splněny podmínky pro povinnost provést platbu bezhotovostně ve smyslu zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů.

 7. Vlastnické právo k Vozidlu přechází na Kupujícího až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny; toto ujednání představuje sjednání výhrady vlastnického práva k Vozidlu.

 8. V případě, že se v daném případě uplatní zvláštní režim tzv. „dodání zboží do jiného členského státu EU“ dle ustanovení § 64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Prodávajícím vyúčtována Kupujícímu částka odpovídající příslušnému DPH jakožto vratná záloha. Kupující je v takovém případě povinen Prodávajícímu bez zbytečného odkladu předložit úředně ověřenou kopii (i) potvrzení o registraci Vozidla do registru vozidel v jiném členském státě EU a (ii) rozhodnutí správního orgánu jiného členského státu EU o vyměření DPH, na základě kterého bude Kupující povinen odvést DPH za Vozidlo v tomto jiném členském státu EU. Prodávající se zavazuje vrátit Kupujícímu tuto vratnou zálohu nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne obdržení dokumentů od Kupujícího dle předchozí věty tohoto odstavce.Článek IV.

DODACÍ PODMÍNKY

 

 1. Povinnost odevzdat Vozidlo Kupujícímu je Prodávajícím splněna dnem, kdy je Vozidlo připraveno k převzetí v dohodnutém místě plnění a Kupujícímu je umožněno Vozidlo převzít.

 2. Při objednávce nového Vozidla od výrobce z Ruské federace je dodací lhůta 6 – 9 měsíců, pokud není vozidlo skladem u výrobce. Dodací lhůta však pro konkrétní Vozidlo bude vždy smluvními stranami písemně sjednána ve Smlouvě.

 3. Prodávající vyzve Kupujícího k převzetí Vozidla e-mailem v němž určí termín převzetí Vozidla. E-mail s výzvou k převzetí a termínem převzetí Vozidla zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví Smlouvy, a to nejméně 2 pracovní dny před termínem převzetí. Za výzvu k převzetí Vozidla se považuje také zaslání konečné faktury na doplatek kupní ceny. V takovém případě se za termín předání Vozidla považuje den splatnosti uvedený na konečné faktuře.

 4. Vozidlo je předáváno na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

 5. Pokud Kupující nepřevezme Vozidlo ve lhůtě dle článku 4.3. VOP a neučiní-li tak ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené Prodávajícím, která činí 10 pracovních dnů, je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu jejího porušení Kupujícím a Vozidlo použít k dalšímu prodeji a výtěžek použít na úhradu vzniklých nákladů souvisejících se skladováním a dalším prodejem Vozidla.Článek V.

PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

 

 1. Kupující prohlašuje, že si Vozidlo z nabídky vozidel v dispozici Prodávajícího vybral sám dle svých potřeb, možností a zájmů, a že tak učinil po zralém uvážení z vlastní vůle, vážně, určitě a srozumitelně.

 2. Současně Kupující výslovně prohlašuje, že mu bylo umožněno Prodávajícím před koupí Vozidla řádně si jej prohlédnout, v technicky odpovídajících prostorách u Prodávajícího toto prověřit, a to i s možností účasti Kupujícím přizvaného odborného konzultanta či jiné osoby, které byl Kupující oprávněn prohlídkou Vozidla a kontrolou jeho technického stavu zmocnit či pověřit.

 3. Dále Kupující výslovně prohlašuje, že mu bylo Prodávajícím umožněno uskutečnit s Vozidlem zkušební jízdu v přiměřené délce, nejméně však 3 km tak, že se Kupující řádně seznámil s funkčností Vozidla a s jeho aktuálním technickým stavem.

 4. Nabývá-li Kupující Vozidlo z prostředků ze společného jmění manželů, výslovně tímto Kupující čestně prohlašuje, že disponuje souhlasem druhého z manželů s koupí Vozidla dle Smlouvy, a to v jejím celém rozsahu.

 5. Kupující prohlašuje, že poskytuje Prodávajícímu souhlas k pořízení kopie občanského průkazu, případně jiného předloženého osobního dokladu, v souladu s § 39 písm. c) zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění platném, popř. v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění platném, za účelem archivace údajů do evidence Prodávajícího a zajištění změn v registru silničních vozidel.

 6. Kupující, a to ať již jako spotřebitel podle § 419 OZ či podnikatel podle § 420 OZ, výslovně prohlašuje, že si je vědom možnosti ujednání těchto VOP změnit či doplnit silnějšími ujednáními ve zvláštní části Smlouvy, a že této možnosti, bude-li to považovat za potřebné, využije. Současně Kupující potvrzuje, že Smlouva nebyla uzavřena prostřednictvím formuláře užívaného v obchodním styku nebo jiným podobným prostředkem.Článek VI.

UJEDNÁNÍ V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO SPOTŘEBITELE

 

 1. Tento článek VI. VOP se použije pouze při uzavření Smlouvy s Kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ. V případě rozporu s ostatními ustanoveními VOP má tento článek VI. přednost.

 2. Pokud je Smlouva uzavřena Kupujícím spotřebitelem, řídí se práva z vad a záruka za jakost Vozidla příslušnými ustanoveními OZ, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a podmínkami stanovenými v záruční knížce. Kupující tímto prohlašuje, že byl s podmínkami stanovenými v záruční knížce před uzavřením Smlouvy seznámen.

 3. Kupující spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu ze Smlouvy v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz), (dále jen „ČOI“).

 4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Kupujícího spotřebitele, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

 5. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu je Kupující spotřebitel povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor přímo s Prodávajícím.

 6. Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost Kupujícího spotřebitele obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

 7. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

Název: r-vehicles.eu s.r.o.

IČO: 07886489

Sídlo: Československé armády 282/15, 500 03 Hradec Králové

E-mail: info@r-vehicles.eu

Telefon: +420 737 282 400

Článek VII.

ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

 

 1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Vozidlo po záruční dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost. Záruční doba činí 2 roky nebo do ujetí 100.000 km, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Vozidla Kupujícím. Na akumulátorové baterie je poskytována záruka 18 měsíců od jejich data výroby, uvedeném na výrobním štítku akumulátoru či jinak vyznačeném. Kupujícím, kteří nejsou spotřebiteli, není záruka za jakost Vozidla poskytována automaticky, pokud její poskytnutí nebylo výslovně sjednáno v kupní smlouvě.

 2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Vozidle na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající.

 3. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Vozidlo při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

 4. Záruka poskytnutá Prodávajícím dle Smlouvy a záručních podmínek Prodávajícího zaniká v případech stanovených zákonem a/nebo nesplněním některé z následujících podmínek:

  1. použitím Vozidla k jiným účelům, než pro které bylo výrobcem konstrukčně určeno,

  2. neschváleným zásahem do konstrukce Vozidla a/nebo porušením kontrolních značek a plomb,

  3. při porušení podmínek a povinností Kupujícího uvedených záručních podmínkách Prodávajícího, jež tvoří nedílnou přílohu Smlouvy,

  4. uplynutím záruční doby,

  5. zánikem Vozidla, na níž se záruka vztahuje,

  6. pokud Kupující písemně neoznámil Prodávajícímu vady bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil.

 5. V souvislosti s případným vadným plněním založeným právní vadou Vozidla Prodávající výslovně prohlašuje, že mu není jakkoli známo, že by Vozidlo bylo zatíženo právy třetích osob, a že on sám nabyl do svého vlastnictví Vozidlo veskrze zákonnou cestou a v dobré víře.

 6. A dále pak v souvislosti s případným vadným plněním založeným jinou, než právní vadou Vozidla Prodávající výslovně prohlašuje, že mu není jakkoli známo, že by Vozidlo bylo dotčeno živelní pohromou či jinou událostí nebo vykazovalo znaky takového poškození.

 7. Práva vyplývající z vadného plnění dle této Smlouvy nelze převést na třetí osobu a vůči Prodávajícímu je oprávněn je uplatňovat pouze a výhradně Kupující.

 8. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.Článek VIII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Od Smlouvy lze odstoupit pouze pro podstatné porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou ve smyslu § 2002 OZ. Přitom podstatné je takové porušení povinnosti, o němž smluvní strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

 2. V případě odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen v termínu dohodnutém s Prodávajícím, nejpozději však ve lhůtě do patnácti kalendářních dnů, nedohodnou-li se strany jinak, do provozovny nebo sídla Prodávajícího přistavit Vozidlo ve stavu, v jakém jej od Prodávajícího převzal, s přihlédnutím k jeho obvyklému opotřebení. Na vrácenou částku kupní ceny Vozidla je Prodávající oprávněn jednostranně započíst svoji pohledávku z titulu náhrady nákladů na uvedení Vozidla do původního stavu, nebyla-li tato podmínka Kupujícím při předání Vozidla splněna, náhrady za opotřebení Vozidla Kupujícím, další náhrady škod, pokud byly tyto zjištěny Prodávajícím a případně i pohledávku z titulu vydání bezdůvodného obohacení Kupujícího vzniklého bezúplatným provozováním Vozidla. V případě sporu ve věci výše náhrady za opotřebení Vozidla a výše bezdůvodného obohacení podle předchozí věty po dobu užívání Vozidla Kupujícím má Prodávající nárok účtovat částku ve výši půjčovného za obdobné Vozidlo v půjčovně vozidel (autopůjčovně) v místě a čase obvyklého.

 3. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího nemá Kupující vůči Prodávajícímu nárok na náhradu vzniklé škody či na náhradu nákladů s vrácením Vozidla.Článek IX.

VYŠŠÍ MOC

 

 1. Prodávající není odpovědný za jakékoliv nesplnění závazku ze Smlouvy, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobenou překážkou, která nastala nezávisle na vůli Prodávajícího a bránila mu ve splnění jeho povinnosti a jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen „Vyšší moc“).

 2. Za Vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména:

  1. přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice, mráz, sněhové srážky nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu, nebo

  2. války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky, nebo

  3. rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy, zejména pak mimořádná opatření přijatá příslušnými ministerstvy či vládou ČR v souvislosti s pandemií způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 (tzv. COVID-19) nebo

  4. přerušení nebo omezení provozu výrobního nebo distribučního zařízení výrobce Vozidel, havárie, výbuch nebo jiné poškození výrobního nebo distribučního zařízení.Článek X.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Prodávající se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě uzavřené Smlouvy Kupujícím nebo v rámci předsmluvního jednání Kupujícím poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Bližší informace a vzory formulářů pro uplatnění práv související se zpracováním osobních údajů jsou k dispozici ZDE.

 2. Smluvní strany konstatují, že v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti může Prodávající zasílat bez předchozího souhlasu Kupujícího na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví Smlouvy obchodní sdělení týkající se vlastního shodného nebo obdobného zboží či služeb Prodávajícího (zejména informace o novinkách a akčních nabídkách).

 3. Kupující má možnost odmítnout zasílání obchodních nabídek uvedených v předchozím odstavci kdykoli formou e-mailové zprávy na adresu Prodávajícího: info@r-vehicles.euČlánek XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Smlouva je uzavřena dle právního řádu České republiky s tím, že v otázkách vysloveně neupravených Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů; případně zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Všechny spory, které by mohly vzniknout ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány Okresním soudem v Hradci Králové (Česká republika). V případě věcné nepříslušnosti okresních soudů dle procesněprávních předpisů České republiky bude k projednání sporu příslušný Krajský soud v Hradci Králové (Česká republika).

 3. Jakákoliv změna Smlouvy vyžaduje písemnou formu.

 4. Závazky ze Smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

 5. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou ze smluvních stran.

 6. VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 6. 1. 2023.